خانه نوزاد و نوپا رشد و تکامل نوپا نقاط عطف رشد کودک در شش ماهگی

نقاط عطف رشد کودک در شش ماهگی

وقتی به پشت خوابیده است سرش را بالا می آورد. اگر تکیه گاه داشته باشد می نشیند. اگر دست هایش را بگیرید، می تواند خودش را بالا بکشد. از جلو به پشت می غلتد. اگر او را دمر بگذارید، سر و سینه اش را بالا می آورد. اگر او را روی سطحی سفت بایستانید، وزن خود را تحمل می کند و بدنش را بالا و پایین می برد.

مهارت دستی

برای گرفتن اشیایی که برایش جالب است هر دو دستش را دراز می کند. معمولا از هر دو دست برای برداشتن اشیا استفاده می کند اما گاهی فقط از یک دست استفاده می کند. جغجغه را با تعمد تکان می دهد و غالبا همزمان به آن نگاه می کند. همه چیز را به دهانش می برد.

شنوایی، بینایی و گفتار

با آواهای تک هجایی و دو هجایی، مثل «و» آواز می خواند و با خودش حرف می زند. اگر صدای شما را از آن سوی اتاق بشنود فورا بر می گردد. اگر عصبانی شود جیغ می کشد. حالات مختلف صدای شما را تشخیص می دهد و نسبت به آن ها واکنش نشان می دهد.

Milestones of child growth at six months

رفتار اجتماعی و بازی

هنگام بازی می خندد، قهقهه می زند و جیغ های شادی می کشد. هنوز با غریبه ها رفتاری دوستانه دارد اما گاهی مقداری اضطراب از خود نشان می دهد، به خصوص اگر شما در دیدرس او نباشید. وقتی اسباب بازی از دستش می افتد آن را فراموش می کند.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here

86 − = 80