تصاویر رستورانی منحصربفرد در ایتالیا

رستوران گروتا پالازس از دل صخره های آهکی کنده شده منظره ی دریای آدریاتیک را در پیش رو دارد. رستوران گروتا پالازس در پولینانو آماره و در محلی قرار گرفته که مشابه آن در هیچ جای جهان وجود ندارد. این محل قرن ها است که بازدیدکنندگان را مسحور زیبایی خود کرده است.

%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%ad%d8%b5%d8%b1%d8%a8%d9%81%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7

رستوران گروتا پالازس در ایتالیا

%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%ad%d8%b5%d8%b1%d8%a8%d9%81%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7

رستوران گروتا پالازس یکی از جاذبه های گردشگری ایتالیا

%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%ad%d8%b5%d8%b1%d8%a8%d9%81%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7

تصاویر رستوران گروتا پالازس

%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%ad%d8%b5%d8%b1%d8%a8%d9%81%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7

مکانهای دیدنی ایتالیا

%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%ad%d8%b5%d8%b1%d8%a8%d9%81%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7

رستوران گروتا پالازس یکی از رستوران های منحصر بفرد

%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%ad%d8%b5%d8%b1%d8%a8%d9%81%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here

66 − 56 =